FI EN SE

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakyvyn kuvaus ja oppimisen tuki

Toimintakyky – käsitteellä ymmärrämme oppilaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa – ympäristössä, jossa hän elää. Oppilaan toimintakykyyn vaikuttavat hänen terveydentilansa sekä ympäristön myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Toimintakykyajattelumme pohjautuu kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen (ICF- International Classification of Functioning, Disability and Health).

Toimintakyvyn kuvauksen avulla saadaan selville oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakyvyn kuvaaminen lisää keskustelua oppilaan, huoltajien ja koulun välillä. Arkeen kuuluvien ihmisten näkemys auttaa oppilasta tunnistamaan oman toimintakykynsä vahvuudet ja tuen tarpeet selvemmin. Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykytieto on koottu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuu.


Miten toimintakykyarvio.fi-palvelu toimii?

Oppilas, huoltajat ja ammattihenkilöt arvioivat yhdessä oppilaan toimintakykyä verkkopohjaisella arviointityökalulla nykytilanteen perusteella. Toimintakykyarvio kuvaa muun muassa oppimiseen, koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin liittyviä toimintakyvyn asioita. Lisäksi on mahdollisuus valita täydentäviä osioita laajentamaan toimintakyvyn kuvausta.

Toimintakykyarvion luoja (esim. ohjaaja tai opettaja) aloittaa tulostamalla www.toimintakykyarvio.fi -sivustolta ”Suostumus toimintakyvyn arviointiin” –lomakkeen huoltajan ja oppilaan allekirjoitusta varten. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, toimintakykyarvion luoja kirjautuu palveluun, luo uuden toimintakykyarvion ja valitsee oppilaan ikätasoa ja toimintakykyä vastaavan kysymyspatteriston sekä oppilaan toimintakyvyn kannalta merkitykselliset osa-alueet. Tämän jälkeen hän lähettää toimintakykyarviot vastaajille eli oppilaalle, huoltajille ja oppilaan toimintakyvyn parhaiten tunteville ammattihenkilöille. Toimintakykyarviotyökalu kokoaa automaattisesti vastauksista erilaisia näkymiä toimintakyvystä. Oppilaan sekä hänen lähiympäristönsä arvioista saadaan näin laaja-alainen ja monipuolinen näkemys oppilaan toimintakyvystä, sen vahvuuksista ja haasteista.

Kun merkitykselliset asiat (vahvuudet ja tuen tarpeet) on saatu näkyväksi, on tärkeää yhteisen keskustelun kautta luoda suuntaviivoja jatkoa varten. Keskusteluun voivat osallistua esimerkiksi toimintakyvyn kuvaamiseen osallistuneet henkilöt. Keskustelun tueksi toimintakykyarviosta saadaan erilaisia näkymiä kuvaamaan toimintakykyä. Keskeisimmät asiat voi viedä koosteeseen.


Toimintakykyarvion erilaiset näkymät


Toimintakyky (0-4) näkymä

Näkymä tuo esiin yhteisen näkemyksen toimintakyvystä arviointiasteikolla 0-4. Yhteinen näkemys lasketaan vastaajien keskiarvoa käyttäen. Toimintakyvyn arvioinnissa käytetään arviointiasteikkoa 0-4, jossa määritellään tuen tarvetta kyseisessä tehtävässä tai toimessa.


0 = Suoriutuu itsenäisesti

1 = Tarvitsee vain vähän tukea

2 = Tarvitsee kohtalaisen paljon tukea

3 = Tarvitsee paljon tukea

4 = Ei kykene tähän

X vaihtoehdon voi valita, mikäli ei osaa tai halua arvioida kyseistä toimintakyvyn asiaa.


Toimintakyky (K/E) näkymä Näkymä tuo esiin toimintakyvyn, jota on kuvattu KYLLÄ/EI vastaus­vaihtoehdolla. Tässä näkymässä näkyvät myös vapaan tekstikentän vastaukset.


Vahvuuskatsaus Vahvuuskatsauksessa nousee automaattisesti esiin viisi vahvinta toimintakyvyn osa-aluetta yhteisen näkemyksen pohjalta. Vahvuuksia voi myös vaihtaa tilanteeseen soveltuvimmiksi.


Vahvuudet ja haasteet Vahvuudet ja haasteet näkymä järjestää toimintakyvyn vahvuudet ja haasteet osa-alueittain. Toimintakyky nähdään vahvuutena, kun oppilas suoriutuu toimista itsenäisesti tai tarvitsee suoriutuakseen vain vähän tukea. Toimintakyvyssä on haastetta, kun yhteisen näkemyksen mukaisesti tukea tarvitaan kohtalaisen paljon, paljon tai siitä ei kyetä suoriutumaan lainkaan.


Ristiriidat Ristiriidat näkymä nostaa esiin eri vastaajien selvästi toisistaan eroavat näkemykset toimintakyvystä. Eroavat näkemykset voivat johtua tulkintaeroista tai esimerkiksi siitä, että oppilaan toimintakyky vaihtelee eri toimintaympäristöissä.


Kooste Koosteeseen toimintakykyarvion toimeenpanija voi poimia muista näkymistä merkityksellisiä tietoja toimintakyvystä, kuten vahvuuksia, tuen tarpeita ja eroavia näkemyksiä. Koosteeseen voi kirjata tavoitteita, tuen tarpeeseen liittyviä pedagogisia toimia ja keskustelussa esiin nousseita huomioita. Kooste ei tallennu verkkoon, mutta sen voi tulostaa ja tallentaa omiin oppilasrekistereihin. Kooste on hyvä asiakirja tiedonsiirtoon esimerkiksi tulevaan oppilaitokseen lähetettäväksi.


Tiedot Tiedot välilehdeltä löytyvät toimintakykyarviota koskevat tiedot kuten osa-alueet, joita toimintakykyarviolla on kuvattu sekä tieto siitä kenelle ammattihenkilöille arvio on lähetetty. Tiedot välilehdeltä voi lähettää lisää kutsuja toimintakyvyn arviointiin sekä seurata vastausten etenemistä.
Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä